STANOVY

Prečítajte si stanovy Slovenskej asociácie rybníkového hokeja. Viz nižšie.

ŽIADOSŤ O ČLENSTVO